Skip to content

Stand van zaken zonnepark Oude IJsselstreek

De Vereniging Das en Boom speelt een belangrijke rol bij het opkomen voor rechten van de natuur. In Oude IJsselstreek heeft de gemeente vergunning verleend voor drie zonnevelden, waaronder Havebos. Lees hier hoe het er nu voor staat: Een opsteker voor allen die ‘zon op dak’ voorrang willen geven! Volhouden dus.

In de uitspraak van de AbRvS van 9 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:387 gaat het om een verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een zonnepark. De rechtbank heeft de omgevingsvergunning om twee redenen vernietigd: de omgevingsvergunning had ten onrechte niet mede betrekking op de natuurtoestemming en de brandveiligheid van het park is onvoldoende onderbouwd.

door Susan Schaap

Jurisprudentie – Samenvattingen
• brandveiligheid
• flora-en-fauna
• zonnepark

In hoger beroep wordt gesteld dat het zonnepark niet leidt tot beschadiging of vernieling van de vaste voortplantings- of rustplaatsen van de das. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 7 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1457), worden foerageergebieden in beginsel niet beschermd via het soortenbeschermingsregime van de Wnb. Eén van de uitzonderingen daarop doet zich voor als een essentieel foerageergebied zodanig wordt aangetast dat daardoor de functionaliteit van de vaste voortplantings- of rustplaatsen van de betrokken diersoort wordt aangetast. Onder een essentieel foerageergebied wordt daarbij verstaan: een foerageergebied dat van wezenlijk belang is voor het functioneren van de voortplantings- of rustplaats wanneer er geen alternatieve foerageergebieden zijn om eventuele aantasting daarvan op te vangen.

De Afdeling overweegt dat volgens de notitie van Das & Boom, de maisakkers waarop het zonnepark is voorzien, essentieel foerageergebied van de dassen is, en dit gebied wordt zodanig aangetast door de komst van het zonnepark dat de functionaliteit van de burchten wordt aangetast. De Afdeling acht het aannemelijk dat het realiseren van het zonnepark leidt tot overtreding van het verbod op het opzettelijk beschadigen of vernielen van de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de das. De rechtbank heeft daarom terecht geconcludeerd dat een natuurtoestemming nodig is en de omgevingsvergunning op dit punt gebrekkig is.

Appellante beroept zich nog op relativiteit. De woning van de derde-belanghebbende ligt om en nabij de 100 m van het essentiële foerageergebied van de das. Het bij de woning behorende perceel grenst aan dit gebied. De afstand van haar woonperceel tot de locatie waar de handeling waarvoor de natuurtoestemming nodig is, is daarom, naar het oordeel van de Afdeling, kort genoeg om verwevenheid aan te nemen. Dat de burchten verder weg liggen, is niet van belang.

Tot slot, met betrekking tot de brandveiligheid heeft VNOG geadviseerd over (brand)veiligheid. In het advies van de VNOG van 27 mei 2020 staat dat de inrichting van het zonnepark met kruidachtigen en grassen en de slechte bereikbaarheid van het zonnepark bij droogte kunnen bijdragen aan een onbeheersbare natuurbrand. Omdat het zonnepark groot is en maar van één zijde bereikbaar is, kunnen problemen ontstaan bij repressief optreden. Daarom is het van belang dat het park minimaal van twee zijden bereikbaar is. Als geen tweede ingang kan worden gerealiseerd, adviseert de VNOG om een rondweg van minimaal 5 m breed aan te leggen, zodat brandweervoertuigen elkaar op het terrein kunnen passeren.
Het college had de geadviseerde maatregelen over de inrichting van het zonnepark in het kader van een goede ruimtelijke ordening bij zijn besluit moeten betrekken. De uitspraak van de rechtbank blijft in stand.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top