Skip to content

De doelstelling en werkwijze van de Stichting Leven met de Aarde:
Het bevorderen van duurzaam samen leven van alle leven, planten, bomen, dieren en mensen met de aarde op welke schaal dan ook. Indachtig dat een duurzame samenleving een holarchie is waarbij vier hoofdaspecten kunnen worden onderscheiden:

a. Een spiritueel:
Open zijn voor en naar het onbekende, het misschien alles omvattende; eerbiedig verwonderd zijn in alle bestaan, aandachtig zijn; bewust leven, denken, willen, meedoen, verantwoordelijkheden willen dragen; creatief willen zijn met visie; schoonheid nastreven; vrij zijn.
b. Een ecologisch:
Biodiversiteit onderhouden, biomassa/milieugebruiksruimte zo groot mogelijk maken en koesteren; rechtvaardig delen en optimaal benutten van natuurlijke kringlopen voor het noodzakelijke voor blijvend voortbestaan van alle leven met de aarde, in gezondheid en vrede.
c. Een sociaal:
Aandacht en zorg geven aan elkaar en aan de natuur; samen overleggen, werken en
delen op basis van gelijkwaardigheid; tijd besteden aan sport, spel, theater, zang,
muziek, dans, kunst, met vreugde en liefde.
d. Een economisch:
Richten op ontplooiing en welzijn van alle mensen en de natuur met de aarde; het
benutten van fossiele energieën vervangen door het benutten van alternatieve
energieën en natuurlijke kringlopen; spaarzaam benutten van grondstoffen,
materialen en producten; het hergebruiken van producten, materialen, en grondstoffen.

en voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. Te streven naar een bewogen deskundig eigen bestuur
b. Studie en onderzoek
c. Voorlichting en/of communicatie en/of samenwerking van/met particulieren, organisaties, verenigingen, stichtingen, bedrijven, instellingen en overheden;
d. Ondersteuning van activiteiten en innovaties gericht op of passend in een duurzame samenleving;
e. Tegengaan van gangbare en nieuwe denkwijzen en gewoonten die duurzaam samen leven met de aarde in de weg staan;
f. Te streven naar een oprecht gebruik van de term “duurzaamheid”;
g. De bovenstaande punten in de meest algemene zin te bedoelen ook buiten Nederland.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan en werkzaamheden, financiën
Beleidsplan 2020 2021 St Leven met de Aarde

In verband met corona zijn vele minder bijeenkomsten om te leren en te beïnvloeden bezocht. Wel is meegedaan aan een aantal zoom vergaderingen/lezingen. O.a
1.Wat heeft een universiteit nodig georganiseerd door de KNAW.
2. Rewilding van het WAW.
3 De sessies van de Nationale Milieu dag van het VVM o.a i.v.m. de stikstofcrisis
Daarnaast zijn gemeenteraadsvergaderingen en vergaderingen van de Staten in Overijssel via zoom gevolgd en hierbij is door de stichting ingesproken op het thema energie. Te weten de locatie van zonnevelden en het beleid ten aanzien van Windenergie.

Hoofdlijnen en werkzaamheden zijn
1. leren ten behoeve van actuele problemen, om die op te lossen,
2. het organiseren van bijeenkomsten
3. het beïnvloeden van beleid
4. speerpunten: aandacht voor de donut economie met de mogelijkheid van een onvoorwaardelijk
basisinkomen
aandacht voor het beschikbaar zijn van maar één aarde en een rechtvaardige verdeling
in het kader van de sustainable development goals die tot 2030 moeten worden bereikt
stimuleren van lokale economie en het nastreven van klimaatharmonisatie
5. gebruik maken inspreekrecht en van juridische procedures
o.a. m.b.t. de locatie van een nieuw te bouwen ziekenhuis,
het uitbreiden van bedrijventerreinen,
het bouwen op locaties waar landschap en natuur te veel worden aangetast.
De wijze waarop de energietransitie wordt georganiseerd.

6. voorlichting o.a. door het inrichten van een expositie over buen vivir en ubuntu

7. samenwerken met andere organisaties die gelijke doelstellingen beogen.
Voor het jubileum van de Delfste Studentenvereniging werd een poster
getekend over
“Niet de Dijken omhoog, maar het Water omlaag. Deze poster is tentoongesteld
in de Oude Bibliotheek van de Universiteit.

8. aansluiten bij acties geïndiceerd door anderen die passen bij onze doelstelling, zoals “Klimaatalarm”,”Nacht van de Nacht”, de “Geoweek”, “Land van Ons” Stay Grounded” “de Turnclub”e.d.

Water, Energie, Gezondheid, Landbouw, Biodiversiteit zijn aandachtsvelden.

Werkzaamheden: Deels zijn de werkzaamheden hierboven beschreven. Praktisch is dit vooral het schrijven van brieven n.a.v. de actualiteit. Deze brieven zijn op de website te zien.

9. het publiceren van uitgaven

Daarbij komt het publiceren van uitgaven, zoals de Rivierduingids en het boekje”De Vloek van Zee en Maan en Jan Willem Boehmer,

Het plan is een boekje te maken “Op weg naar Westervoort”, bovendien komt er een jubileumgids, ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van de stichting op 11 juli jl.

10. Wij willen meerdere doelen tegelijk laten realiseren, o.a. klimaatharmonisatie door selectief herbebossen van stroomgebieden. In dit herbebossen hebben voedselbossen een grote rol.

Hoe de inkomsten worden verkregen, voorbeelden:

Op de website staat aangegeven dat mensen indien zij dat wensen een donatie kunnen doen.
In 2020 zijn enkele benefit concerten gegeven, die hebben kleine bedragen opgeleverd.

Wanneer voor bepaalde doelen meer geld nodig is wordt in verband met het coöperatieve karakter incidenteel geld ingezameld.
Wanneer er een bijeenkomst is, zoals een lezing over voedselbossen, kan men een vrijwillige bijdrage geven.
Als er een concert is i.v.m. het beoefenen van cultuur wordt soms intrégeld gevraagd om de reiskosten van de deelnemers te kunnen voldoen.
Incidenteel vragen we een bijdrage van het Oranjefonds.

Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester
Het werkelijke vermogen is de Pro Deo inzet van de bestuursleden en het team dat ons permanent of incidenteel ondersteunt. Het werkelijke kapitaal is dus niet het geld, maar de expertise en attitude van de (bestuurs-) leden.

Het vermogen wordt besteed aan het nodige voor de activiteiten, website, reiskosten, literatuur, bezoeken bijeenkomsten, lidmaatschappen,
het publiceren van documenten, koffie, thee, het bedanken van gastsprekers e.d.

Uitgevoerde activiteiten

  • Vieren 25 jaar Min 40 met presentatie Rivierduingids.
  • Actie Tegel eruit Plant erin, i.s.m. Oranjefonds NLDoet
  • Introductie rivierduinfestival, een jaarlijks terugkerend kleinschalig festival in elke straat mogelijk
  • Aanbieden Rivierduingids op scholen in Doetinchem en Oude IJsselstreek
  • Organiseren donderdagavondpost
  • Opzet tafel van 12 voor netwerkvorming en contacten met gemeenten
  • Organiseren 20 jarig jubileum in de maand juli 2021
  • Introductie “Het ene feest voor iedereen”.
  • Inzet voor burgerparticipatie in de energietransitie.
  • Zoom vergaderingen eens in de 14 dagen.

Naam van de Stichting
Stichting Leven met de Aarde

Het RSIN
816265094

Adres van de stichting voor post en bezoek
Warmseweg 22,
7075 EL Etten
tel 0315-341052 of 06-53464642

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Simon Visscher
Secretaris: Lies Visscher-Endeveld
Penningmeester: Leo van der Stelt
Bestuurslid: Ina van Dijk

Beloningsbeleid
Er is geen beloning in de vorm van geld voor verrichte werkzaamheden.

Balans:
Hoewel de stichting geen winst maakt en ook geen winstoogmerk heeft, treft u hier de “Winst- en Verliesrekening en de Balans

Leven met de Aarde is een kleine ANBI

Back To Top